Klik hier voor een PDF bestand van onze Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden
 

Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ en een Wederpartij, hierna te noemen `de Klant´ waarop ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ´Carlo Veerman Licht en Geluid´, voor de uitvoering waarvan door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 - Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ ter beschikking heeft gesteld.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ toekomende bevoegdheid of een op ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ kan worden gevergd.

Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´, zal ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ genoemde termijn te voldoen, tenzij ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 - Overmacht

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ zijn verbintenis had moeten nakomen.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ aangegeven. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ totdat de Klant alle verplichtingen uit de met ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ en door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 - Garanties

Op 2e hands artikelen die door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ worden verkocht zijn aan de Klant word door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ geen garantie gegeven. Wel kan hier nog fabrieksgarantie op rusten indien het artikel nog binnen de door de fabrikant bepaalde termijn zit.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 - Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ en de door ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 - Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 12 - Vrijwaring

De Klant vrijwaart ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ toerekenbaar is.

Indien ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ´Carlo Veerman Licht en Geluid´, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

´Carlo Veerman Licht en Geluid´ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ´Carlo Veerman Licht en Geluid´ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 - BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de Klant die voorts ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

Artikel 16 - Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 17 - Annulering

Indien de Klant met‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ een akkoord heeft bereikt voor het leveren van een van de diensten of producten en de Klant hier daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien de Klant de voorgenomen overeenkomst annuleert;

- eerder dan op de zevende dag ṿ̣r de aanvang het te leveren product of dienst, kan annulering kosteloos geschieden;
- eerder dan op de vierde dag ṿ̣r de aanvang van het te leveren product of dienst is de Klant 25% van de totaalprijs verschuldigd;
- later dan de derde dag ṿ̣r de aanvang van het te leveren product of dienst is de Klant 50% van de totaalprijs verschuldigd.

Artikel 18 - Gebruik

De Klant zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De Klant zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. De Klant is verplicht te allen tijde aan een door ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

Artikel 19 - Werking

De Klant verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ wordt geleverd. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de Klant bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient de Klant dit direct te melden aan ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’. Het is de Klant niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ is de Klant volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

Artikel 20 - Schade

Alle schade en of gebreken die tijdens de huurperiode aan de verhuurde producten is ontstaan, ongeachte de oorzaak of toedracht daarvan, is voor rekening van de Klant, tenzij dit tussen de Klant en ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ anders kan worden overeengekomen.

Artikel 21 - Vervoer en Transport

Gehuurde producten worden door ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ gebracht tenzijn uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Transport binnen een straal van 10 kilometer vanaf ‘Hein Tuijpstraat 30 te Volendam’ is vrij, daarbuiten wordt € 0,65 cent berekend per gereden kilometer.

Artikel 22 - Weigeringsrecht ‘Carlo Veerman Licht en Geluid ‘

‘Carlo Veerman Licht en Geluid’ Heeft ten alle tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan

Artikel 23 - Gebruik door derden

Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde producten aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, tenzijn anders is overeengekomen tussen de Klant en ‘Carlo Veerman Licht en Geluid’.